Seite 16

zurück zur Übersicht

Anhören

Backe, backe Keoken
Backe, backe Keoken,
de Bäcker, de hät reopen.
Wer will scheunen Keoken backen,
de mott häbben siem Saken:
Ejjer un Schmolt,
Sucker un Solt,
Melke un Mell,
Safran maket den Keoken gäll.
Schiuw, schiuw in´n Oben rin!

 

Ri Ra Rutsk

Ri Ra Rutsk,
wü fohren met de Kutsk.
Wü fohren met de Schnüjjenpost,
de üs keunen Daler kost´.
Ri Ra Rutsk,
wü fohren met de Kutsk.

 

Anhören

Startseite

Übersicht

Hier können Sie Lippisch Platt lernen:
www.lippischplatt.de


Impressum

Lippisch Platt in´n Kinnergoorni